Przepisy Sportowo Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Przepisy Sportowo -Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej

SEZON 2012/2013

 

SPIS TREŚCI:

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Rozgrywki centralne Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Dział II. Przepisy Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej

 1. Kluby i sekcje piłki siatkowej.

 2. Udział Klubów w rozgrywkach.

 3. Prawa i obowiązki Klubów.

 4. Uprawnienie zawodnika do gry.

 5. Prawa i obowiązki zawodnika.

 6. Zgłoszenie trenera, masażysty, lekarza.

 

Dział III. Regulamin Zmiany Barw Klubowych

 1. Transfer definitywny zawodnika.

 2. Okresowe reprezentowanie barw klubowych (wypożyczenie na podstawie certyfikatu).

 3. Pozostałe postanowienia dotyczące zmian barw klubowych.


 

Dział IV. Regulamin wydawania Certyfikatów FlVB dla zawodniczek i zawodników do gry w klubach zagranicznych.

Dział V. Regulamin zmiany barw klubowych zawodników zagranicznych do klubów polskich.

Dział VI. Przepisy Sportowe Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

 1. Zasady ogólne.

 2. Sędziowie.

Dział VII. Obowiązki Organizatora i Uczestnika Rozgrywek.

 1. Organizator.

 2. Obiekty sportowe, bezpieczeństwo zawodów.

 3. Uczestnicy

Dział VIII. Postanowienia końcowe.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Dział I. Postanowienia ogólne.


 

1.Rozgrywki centralne Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

§ 1

Zawody Polskiego Związku Piłki Siatkowej odbywają się na szczeblach:

a. krajowym,

b. wojewódzkim,

c. klubowym, miasta, gminy, powiatu

Na wszystkich szczeblach rozgrywek obowiązują przepisy sportowo-organizacyjne PZPS. Regulamin organizacyjny może przewidywać dla rozgrywek szczebla centralnego szczególne warunki sportowo-organizacyjne zgodne z wymogami FIVB opisane w dalszej części przepisów.

§ 2

Rozgrywkami centralnymi są:

A. MISTRZOSTWA POLSKI SENIOREK I SENIORÓW jako PlusLiga i PlusLiga Kobiet, LIGA I, II oraz rozgrywki wojewódzkie i pozostałe.

a.1. Systemy, regulaminy i terminarze PlusLigi, PlusLigi Kobiet oraz I i II ligi są zatwierdzane odpowiednio przez PLPS S.A. oraz przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

a.2 Systemy, regulaminy i terminarze lig wojewódzkich oraz pozostałych zatwierdzane są przez Zarządy WZPS.

B. MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK I JUNIORÓW / do lat 19/ prowadzone systemem:

b.1 eliminacji w województwie wg regulaminów zatwierdzanych przez Zarządy WZPS,

b.2 1/8 finału MP, ćwierćfinałów, półfinałów i finałów na szczeblu krajowym wg regulaminów zatwierdzanych przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

C. MISTRZOSTWA POLSKI KADETEK I KADETÓW /do lat 17/ prowadzone systemem:

c.1 eliminacji w województwie wg regulaminów zatwierdzanych przez Zarządy WZPS,

c.2 1/8 finału MP, ćwierćfinałów, półfinałów i finałów na szczeblu krajowym wg regulaminów zatwierdzanych przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

D. OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY rozgrywanej w ramach reprezentacji województw na podstawie regulaminów zatwierdzanych przez organizatora OOM.

E. MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK I MŁODZIKÓW /do lat 15/ O PUCHAR PREZESA PZPS prowadzone systemem:

e.1 eliminacji w województwie wg regulaminów zatwierdzanych przez Zarządy WZPS,

e.2 1/8 finału MP, ćwierćfinałów, półfinałów i finałów na szczeblu krajowym wg regulaminów zatwierdzanych przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

F. Zawody ogólnopolskie NADZIEJE OLIMPIJSKIE prowadzone systemem:

f.1 wyłonienia reprezentacji województw na podstawie zawodów wojewódzkich,

f.2 na szczeblu krajowym zawody reprezentacji województw.


 

G. PUCHAR POLSKI KOBIET I MĘŻCZYZN rozgrywany w etapach:

g.1 eliminacji wojewódzkich,

g.2 rozgrywek na szczeblu centralnym, w której udział biorą:

g.2.1 zdobywcy I miejsca na szczeblu województwa,

g.2.2 zespoły, które w roku rozpoczęcia edycji PP awansowały do II ligi

g.2.3 zespoły II ligi

g.2.4 zespoły I ligi

g.2.5 zespoły PlusLigi i PlusLigi Kobiet

Udział w Pucharze Polski zespołów szczebla centralnego PlusLigi, PlusLigi Kobiet oraz I ligi jest obowiązkowy. Dla zespołów II ligi udział jest dobrowolny.

Puchar Polski rozgrywany jest zgodnie z systemem rozgrywek na dany sezon zatwierdzanym przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej i ogłaszanym osobnym komunikatem.

§ 3

Za początek sezonu 2012/2013 uważa się datę 01.07.2012r. a za koniec sezonu datę 30.06.2013r.


 

Dział II. Przepisy Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej.


 

 1. Kluby i sekcje piłki siatkowej. (Regulamin licencji klubowych).

§ 4

Wszystkie Kluby chcące uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej muszą być członkami Związku na zasadach określonych w Statucie PZPS. Statut PZPS, Przepisy Sportowo – Organizacyjne PZPS, a także wszystkie wydawane Komunikaty mają zastosowanie w stosunku do klubów i sekcji piłki siatkowej zrzeszonych w Wojewódzkich Związkach Piłki Siatkowej.

§ 5

Uczestnictwo klubu sportowego w rozgrywkach PZPS wymaga posiadania przez ten klub licencji. Licencję przyznaje PZPS na zasadach określonych regulaminem Komisji ds. wydawania licencji klubowych.

§ 6 - § 17

uchylone


 

2.Udział Klubów w rozgrywkach.

§ 18

Kluby i sekcje piłki siatkowej mają prawo zgłosić swój udział w rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Siatkowej, zobowiązując się tym samym do przestrzegania § 4 i § 5 .

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

9

Kluby i sekcje przystępując do rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej mają obowiązek:

a. dbać o poziom sportowy zawodników,

b. przygotować warunki organizacyjne dla uczestnictwa w rozgrywkach, określone w regulaminie organizatora i uczestnika zawodów w piłce siatkowej.

§ 20

W Mistrzostwach Polski Seniorów lub Seniorek klub może zgłosić:

a. jedną drużynę w PlusLidze, PlusLidze Kobiet i jedną drużynę w I lidze, w składzie drużyny mogą być zgłoszeni wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję do rozgrywek PZPS,

b. jedną drużynę w II lidze, w której mogą być zgłoszeni wyłącznie zawodnicy, posiadający aktualną licencję PZPS,

c. drużyny w rozgrywkach na szczeblu niższym niż I i II liga, w których mogą być zgłoszeni zawodnicy posiadający aktualną licencję WZPS.


 


 

§ 21

W przypadku klubu, który posiada zespoły w różnych klasach rozgrywkowych i w trakcie rozgrywek (lecz nie wcześniej niż po zakończeniu rundy zasadniczej) okaże się, że zespół z ligi niższej może znaleźć się w tej samej klasie rozgrywkowej, co zespół z ligi wyższej, zespół grający w lidze niższej jest pomijany w klasyfikacji i nie uczestniczy w dalszych rozgrywkach sezonu.

§ 22

a. Klub w którym jeden z zespołów przekształcił się w Spółkę Akcyjną zgodnie z wymogiem Ustawy na potrzeby PlusLigi, PlusLigi Kobiet może podpisać porozumienie o współpracy pomiędzy klubem będącym Spółką Akcyjną a klubem z którego się wywodzi. Porozumienie zezwala na wzajemne korzystanie z zawodników występujących w danym klubie od początku sezonu z zachowaniem zasady 10-osobowego trzonu opisanego w § 23 oraz § 24 .

b. Porozumienie o którym mowa w pkt.a musi zostać zatwierdzone przez Zarząd PZPS przed rozpoczęciem każdego sezonu ligowego.

§ 23

Każdy klub PlusLigi, PlusLigi Kobiet, I i II ligi, który uczestniczy również w innych rozgrywkach niż PlusLigi, PlusLigi Kobiet, I i II ligi, zobowiązany jest zgłosić do WZPS i PZPS przed rozpoczęciem tych rozgrywek, nazwiska dziesięciu podstawowych zawodników posiadających licencje PlusLigi, PlusLigi Kobiet, I i II ligowe, którzy nie będą uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej. Pozostali zawodnicy mogą uzupełniać skład ligi niższej swojego klubu. Lista ta będzie weryfikowana po I i II części fazy zasadniczej przez Wydział Rozgrywek PZPS na wniosek klubu.

§ 24

 

 

Zasady kwalifikowania (weryfikowania po I rundzie zasadniczej) zawodnika do dziesięcioosobowego trzonu drużyny grającej w wyższej lidze (dotyczy czasu przebywania na boisku):

 • ilość rozegranych meczów,

 • ilość rozegranych setów,

 • ilość zdobytych punktów przez oba zespoły,


 

§ 25

Zawodnicy ligi niższej mogą w trakcie sezonu uzupełniać skład ligi wyższej swojego klubu, po uzyskaniu licencji PZPS.

§ 26

W Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorek klub może zgłosić:

a. drużyny do szczebla wojewódzkiego w ilości wg regulaminów obowiązujących w danym WZPS,

b. zawodnicy mogą również uczestniczyć w rozgrywkach zespołów ligowych.

§ 27

W Mistrzostwach Polski Kadetek i Kadetów klub może zgłosić:

a. drużyny do szczebla wojewódzkiego w ilości wg regulaminów obowiązujących w danym WZPS,

b. zawodnicy mogą być również zgłoszeni do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek oraz do gry w zespołach ligowych oraz OOM.

§ 28

W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek i Młodzików o Puchar Prezesa PZPS klub może zgłosić:

a. drużyny do szczebla wojewódzkiego w ilości wg regulaminów obowiązujących w danym WZPS,

b. zawodnicy mogą być również zgłoszeni do Mistrzostw Polski Kadetek i Kadetów, Juniorów i Juniorek oraz do gry w zespołach ligowych.


 

§ 29

 

 

W Pucharze Polski klub może zgłosić drużyny, w których mogą grać dowolni zawodnicy klubu.

§ 30

Zaleca się dla zawodników do lat 18-tu udział tylko w jednym meczu dziennie, chyba, że regulamin rozgrywek zatwierdzony w PZPS stanowi inaczej.

§ 31

Klub jest zobowiązany do członkostwa w WZPS/PZPS oraz zgłoszenia drużyny do rozgrywek zgodnie z wydanym przez PZPS Komunikatem organizacyjnym określającym:

a. termin zgłoszenia,

b. wysokość opłaty członkowskiej oraz opłaty zgłoszeniowej do uczestnictwa w rozgrywkach.

§ 32

Klub, który zgłosił uczestnictwo w rozgrywkach, w przypadku wycofania się z nich, będzie ukarany zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym PZPS :

a. gdy wycofanie nastąpi 30 dni i więcej przed rozpoczęciem rozgrywek – degradacją drużyny w bieżącym sezonie do rozgrywek wojewódzkich oraz karą finansową w wysokości 2500 zł,

b. gdy wycofanie nastąpi na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem skutkuje to degradacją drużyny w bieżącym sezonie do rozgrywek wojewódzkich i karą finansową w wysokości 5000 zł.

c. w przypadku drużyny zgłoszonej do rozgrywek młodzieżowych lub rozgrywek o II ligę, gdy wycofanie nastąpi na 14 dni i mniej przed rozpoczęciem rozgrywek lub trakcie ich trwania powoduje to nałożenie kary finansowej w wysokości 600 zł.

§ 33

W przypadku braku wpłaty kary regulaminowej za wycofanie z rozgrywek klub zostanie dodatkowo ukarany zawieszeniem praw do startu pozostałych drużyn klubu we wszystkich rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Siatkowej do czasu uregulowania określonej kary wraz z należnymi odsetkami za każdy dzień zwłoki;

§ 34

Wycofanie zespołu z rozgrywek w trakcie ich trwania powoduje:

a. gdy wycofanie zespołu z rozgrywek nastąpi po ich rozpoczęciu, w czasie trwania I rundy zasadniczej spowoduje to anulowanie wszystkich punktów tej drużyny oraz punktów zdobytych w spotkaniach z tą drużyną , konsekwencje określone w Komunikacie Organizacyjnym PZPS oraz degradację do rozgrywek wojewódzkich .

b. gdy wycofanie zespołu z rozgrywek nastąpi po zakończeniu I rundy , ale przed rozpoczęciem II rundy zasadniczej (rewanżowej) spowoduje to nałożenie kary finansowej określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS, degradację do rozgrywek wojewódzkich oraz anulowanie wszystkich punktów tej drużyny. Punkty zdobyte przez inne zespoły w spotkaniach z ta drużyna zostaną zachowane.

c. gdy wycofanie nastąpi po rozpoczęciu II rundy zasadniczej (rewanżowej) spowoduje to anulowanie wszystkich punktów tej drużyny oraz punktów zdobytych w spotkaniach z tą drużyną w II rundzie oraz konsekwencje określone w Komunikacie Organizacyjnym PZPS i degradację do rozgrywek wojewódzkich. Punkty z I rundy zostaną zachowane.

d. gdy wycofanie nastąpi po zakończeniu rundy zasadniczej spowoduje to nałożenie kary finansowej określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS, degradację do rozgrywek wojewódzkich oraz nieuwzględnienie zespołu w klasyfikacji końcowej rundy zasadniczej. Punkty pozostałych zespołów zdobyte podczas spotkań z wycofaną drużyna zostaną zachowane.

e. gdy wycofanie zespołu nastąpi po wydaniu komunikatu dotyczącego rundy play off lub podczas jej trwania spowoduje to nałożenie kary finansowej określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS, degradację do rozgrywek wojewódzkich oraz uznanie zwycięstwa przeciwnika (walkower) we wszystkich meczach play off, które zespół miał rozegrać.


 

§ 35

W przypadku rezygnacji Klubu z rozgrywek PlusLigi, PlusLigi Kobiet, I lub II lidze obowiązuje następująca procedura przekazania prawa do uczestnictwa w rozgrywkach przez inny Klub:

a. Klub rezygnujący z udziału w rozgrywkach PlusLigi, PlusLigi Kobiet, I lub II ligi składa wniosek o wycofanie z rozgrywek .Klub rezygnujący ma prawo wskazać do 15 lipca 2012 roku klub pozyskujący. W przypadku złożenia wniosku po upływie w/w terminu, decyzja o przyznaniu prawa do uczestnictwa w rozgrywkach będzie podejmowana przez Zarząd PZPS na wniosek Wydziału Rozgrywek PZPS, przy czym może być ono przyznane klubowi wskazanemu lub innemu zainteresowanemu (na zasadach określonych przez Wydział Rozgrywek).Pozyskanie miejsca w rozgrywkach po 15 lipca nie zwalnia klubu z opłaty rejestracyjnej określonej w pkt.b.

b. Klub wskazany do dnia 15 lipca 2012 składa wniosek o zgodę na uczestnictwo w rozgrywkach w wyższej lidze oraz dokonuje opłaty administracyjnej do PZPS w wysokości:

 • PlusLiga, PlusLiga Kobiet – 50 000 zł.

 • I liga – 20 000 zł.

 • II liga – 10 000 zł.

c.Klubem pozyskującym może być klub, który grał o szczebel niżej od klubu rezygnującego lub grał na tym samym poziomie ligowym i w wyniku rywalizacji sportowej spadł do ligi niższej .


 

§ 36

Kluby mają prawo do wzajemnej zamiany miejsc pomiędzy wyższą a niższą ligą po spełnieniu następujących warunków:

a.Oba kluby składają wnioski o zatwierdzenie wzajemnej zamiany miejsc w danych klasach rozgrywkowych z równoczesnym wskazaniem swojego następcy.

b. Oba kluby wpłacają opłatę administracyjną za miejsce w danej lidze zgodnie z § 35 b

c.Zamiana taka musi nastąpić najpóźniej do dnia 15 lipca 2012 roku.

 


 

§ 37

W przypadku przejęcia klubu lub sekcji przez inny podmiot (nie biorący dotychczas udziału w rozgrywkach PZPS ) na podstawie podpisanego porozumienia, opłata za zmianę barw klubowych nie będzie pobierana, jeżeli 75% zespołu przedstawi podpisane oświadczenia wyrażające chęć gry w nowym klubie. Takie przejęcie nie podlega opłatom określonym w § 35 b. Warunkiem przyjęcia nowego podmiotu do rozgrywek jest przedstawienie umowy poświadczającej przejęcie spłaty ewentualnych zobowiązań klubu lub sekcji m.in. publiczno-prawnych oraz wobec zawodników. Ponadto nowy podmiot musi przedstawić zaświadczenie z Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej właściwego dla miejsca siedziby podmiotu o przyjęciu go w poczet członków PZPS.

§ 38

Nazwa drużyny, która występują w rozgrywkach PZPS może być zmieniona w trakcie sezonu, pod warunkiem otrzymania akceptacji PZPS oraz wniesienia opłaty na jego konto w wysokości 1000 zł.

§ 39

Drużyna w jednym sezonie rozgrywek może oddać walkowerem tylko dwa mecze. Kolejny walkower będzie traktowany jako wycofanie się drużyny
z rozgrywek w trakcie ich trwania. Każdorazowe oddanie meczu walkowerem będzie skutkowało nałożeniem kary finansowej określonej w Komunikacie Organizacyjnym PZPS.

§ 40

Drużyna ma prawo zgłosić w PZPS wniosek o przełożenie terminu rozgrywania meczów. Za zmianę terminu będzie pobierana opłata określona corocznie w Komunikacie Organizacyjnym.

§ 41

 1. Termin rozegrania meczu ustalony zgodnie z terminarzem, może być zmieniony przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym paragrafie. Przełożenie terminu może nastąpić na jedynie przez Wydział Rozgrywek PZPS – na wniosek klubu lub z urzędu.

 2. Wniosek o przełożenie terminu jest składany przez Klub do Wydziału Rozgrywek w formie pisemnej, co najmniej na 7 dni przed terminem meczu określonym w terminarzu. Wniosek winien zawierać:

 3. uzasadnienie,

 4. propozycję nowego terminu rozegrania meczu (nie później niż do zakończenia danego etapu rozgrywek, przy czym przełożone mecze I rundy muszą być rozegrane do zakończenia tej rundy, zaś przełożone mecze II rundy muszą zostać rozegrane przed terminem trzech ostatnich kolejek),

 5. zgodę drugiego zespołu na przełożenie meczu i rozegranie go w proponowanym terminie lub – w przypadku nieuzyskania zgody – oświadczenie o nieuzyskaniu zgody.

 6. Wniosek może być uwzględniony jeżeli wynika m.in. z:

 7. kolizji terminów związanych z udziałem zawodników wnioskującego zespołu w rozgrywkach pucharowych CEV/FIVB,

 8. kolizji terminów meczów seniorskich na szczeblu centralnym z rozgrywkami młodzieżowymi na tym szczeblu; rozgrywki młodzieżowe mają pierwszeństwo przed meczami ligowymi, pod warunkiem, że zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligowych danego klubu równocześnie występują w rozgrywkach młodzieżowych w swojej kategorii wiekowej,

 9. siły wyższej (zwolnienia lekarskie nie są podstawą do zmiany terminu meczu).

 10. W przypadku uwzględnienia wniosku, mecz powinien być rozegrany w terminie zaproponowanym we wniosku, chyba że Wydział Rozgrywek wyznaczył inny termin.

 11. W przypadku braku decyzji Wydziału Rozgrywek PZPS o przełożeniu meczu i nie przystąpienia do spotkania przez wnioskujący klub zgodnie z terminarzem, Wydział Rozgrywek zweryfikuje spotkanie jako walkower dla przeciwnika zespołu wnioskującego. W przypadku nie przystąpienia przez gospodarza do spotkania zgodnie z terminarzem i braku wniosku o przełożenie spotkania, Wydział Rozgrywek zweryfikuje spotkanie jako walkower dla zespołu gości.

 12. Wydział Rozgrywek PZPS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozegrania meczu z urzędu, w szczególności bez uzyskania zgody zainteresowanych stron, np. z uwagi na kolizje terminów związanych z meczami reprezentacji narodowych we wszystkich kategoriach wiekowych oraz Reprezentacji Wojewódzkich, biorących udział w OOM.

§ 42

Terminy meczów trzech ostatnich kolejek rundy zasadniczej nie podlegają zmianom na termin późniejszy. W przypadku rozegrania meczu w późniejszym terminie lub nie rozegrania spotkania w ogóle, spotkanie zostanie zweryfikowane jako obustronny walkower( bez przyznania punktów).

§ 43

Godziny rozpoczęcia dwóch ostatnich meczów fazy zasadniczej w I oraz II lidze ustala się nie później niż na 17:00 w terminach określonych w komunikacie.


 

3.Prawa i obowiązki klubów.

§ 44

Kluby startujące w rozgrywkach mają prawo do:

a. występowania do Związku z propozycjami i wnioskami dotyczącymi systemów, regulaminów i organizacji rozgrywek, w których uczestniczą. Wnioski i propozycje nie mogą być rozpatrzone, jeżeli są sprzeczne
z postanowieniami Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPS,

b. występowania do Związku z protestami i odwołaniami od działań lub decyzji niezgodnych z regulaminami PZPS, w przypadkach określonych statutem i innymi wewnętrznymi przepisami PZPS.

§ 45

Kluby startujące w rozgrywkach mają obowiązek:

a. zapoznać zawodnika z jego prawami i obowiązkami wynikającymi ze statutu i regulaminu klubu, regulaminów WZPS oraz regulaminów PZPS. W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18-go r.ż. Klub ma obowiązek zapoznać opiekuna prawnego z prawami i obowiązkami wynikającymi ze statutu i regulaminu klubu, WZPS i PZPS

b.Ubezpieczyć zawodnika będącego członkiem klubu od następstw nieszczęśliwych wypadków.


 

§ 46

Kluby będące członkiem PZPS maja obowiązek zwalniać zawodników na zgrupowania, przygotowania oraz mecze związane z powołaniem zawodnika w skład reprezentacji województwa oraz kraju w piłce siatkowej halowej oraz piłce siatkowej plażowej.


 


 

4.Uprawnienie zawodnika do gry.

Wszystkie przepisy dotyczą zawodników i zawodniczek zwanymi dalej ZAWODNIKIEM. W przypadku, jeżeli występują różnice regulaminowe zawodniczki są wymieniane oddzielnie.

§ 47

W rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Siatkowej mogą brać udział zawodnicy, którzy są członkami klubów sportowych zrzeszonych w WZPS i/lub PZPS. WZPS-y muszą być członkami PZPS i wypełniać postanowienia regulaminowe dotyczące członkostwa w PZPS.

§ 48

Podstawowym dokumentem zawodnika jest LICENCJA ZAWODNICZA, składająca się z LICENCJI (AWERS) oraz POTWIERDZENIA WAŻNOŚCI LICENCJI (REWERS). LICENCJA ZAWODNICZA jest podstawą do ewidencji zawodnika odpowiednio w PZPS/WZPS. Na szczeblu poniżej wojewódzkim (klub, miasto, gmina) ewidencja może być prowadzona w WZPS na podstawie listy zawodników. POTWIERDZENIE WAŻNOŚCI LICENCJI ZAWODNICZEJ uprawnia zawodnika do gry w określonej lidze i w określonym sezonie rozgrywkowym.

§ 49

LICENCJA ZAWODNIKA składa się z trzech odcinków:

a. odcinek I – LICENCJA WZPS

b. odcinek II – Potwierdzenie rejestracji w WZPS

c. odcinek III – LICENCJA PZPS

Wzór LICENCJI zatwierdzany jest przez Zarząd PZPS.

§ 50

Zasady wydawania LICENCJI ZAWODNICZEJ

a. LICENCJA wydawana jest zawodnikowi przez klub na podstawie wniosku zawodnika, a w przypadku, gdy nie ukończył on 18-tu lat – wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych

b. Wszystkie odcinki LICENCJI wypełniane są przez klub sportowy, którego barwy zawodnik reprezentuje. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za dane wpisane na każdym odcinku Licencji;

c. Wypełnione i podpisane przez zawodnika i uprawnionych przedstawicieli klubu odcinki muszą być zarejestrowane odpowiednio w WZPS ( I , II odcinek) i w PZPS (III odcinek-dotyczy rozgrywek PlusLigi, PlusLigi Kobiet, I i II ligi). Rejestracji dokonują WG odpowiednio WZPS lub PZPS. Odcinek I otrzymuje klub rejestrujący zawodnika, odcinek II pozostaje w WZPS do celów ewidencyjnych, a odcinek III pozostaje w klubie do czasu rejestracji w PZPS.

d. Rejestracja pierwszej Licencji zawodniczej w WZPS/PZPS dokonywana jest na podstawie załączonego:

 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego

 • pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, w przypadku osoby niepełnoletniej;

 

§ 51

Zawodnik w tym samym czasie może być zarejestrowany (posiadać licencję) tylko w jednym klubie.

§ 52

W przypadku podwójnej Licencji ważna jest Licencja wcześniej zarejestrowana w WZPS.

§ 53

W przypadku stwierdzenia podwójnej Licencji, w stosunku do zawodnika i klubu pozyskującego stosowane będą kary regulaminowe przewidziane w przepisach dyscyplinarnych PZPS.

§ 54

Procedura wydania nowej Licencji Zawodniczej w przypadku zmiany barw klubowych określona jest w dziale dotyczącym Zmiany Barw Klubowych;

§ 55

Zarząd PZPS ustala corocznie stawki opłat za potwierdzenie ważności Licencji Zawodniczej.

§ 56

Zasady potwierdzania ważności LICENCJI ZAWODNICZEJ.

a.podstawą do potwierdzenia ważności Licencji jest Licencja zawodnicza zarejestrowana w WZPS oraz badania o których mowa w pkt. § 50.d, Badania lekarskie ważne są 6 miesięcy, chyba że lekarz określi krótszy termin ważności. Okres ważności liczony jest od dnia wydania orzeczenia (np. orzeczenie wydane w dniu 15 września jest ważne maksymalnie do dnia 14 marca)

b.ważność Licencji potwierdzana jest na jeden sezon rozgrywkowy

c.ważność Licencji powinna być potwierdzona najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w danej klasie i grupie wg terminarza rozgrywek. Ważność Licencji nie może być potwierdzona później niż do końca okresu transferowego, określonego na dany sezon;( wyjątek stanowi § 56 d.)

d.Klub ma prawo zarejestrować zawodnika w trakcie całego sezonu rozgrywkowego, jeżeli jest on członkiem tego klubu przynajmniej jeden sezon rozgrywkowy lub kiedy zawodnik po raz pierwszy będzie miał wydaną licencje zawodniczą.

e.Zarząd PZPS ustala corocznie stawki opłat za potwierdzenie ważności Licencji zawodnikowi.

§ 57

W poszczególnych rozgrywkach PZPS/WZPS kluby oraz zawodnicy muszą posiadać następujące dokumenty uprawniające do gry:

 1. W Ligach PZPS/WZPS i pozostałych rozgrywkach wojewódzkich:

 2. Licencję lub Certyfikat PZPS i Potwierdzenie ważności licencji PZPS/WZPS,

 3.  

   

  potwierdzony przez WZPS i PZPS wykaz zawodników (FORMULARZ F-02),
 4. ważne indywidualne badania lekarskie poświadczone przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowego.(w rozgrywkach szczebla centralnego – na „Książeczkach Sportowo-Lekarskich Zawodnika” według wzoru zatwierdzonego przez PZPS).

 5. Okres ważności badań lekarskich wynosi maksymalnie 6 miesięcy,

 6. Zawodnicy/czki SMS grają tylko na podstawie Certyfikatu SMS- PZPS.

 7. W rozgrywkach młodzieżowych:

 8. Licencję WZPS lub Certyfikat oraz potwierdzenie ważności Licencji

 9. ważne indywidualne badania lekarskie poświadczone przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowego.(w rozgrywkach szczebla centralnego – na „Książeczkach Sportowo-Lekarskich Zawodnika” według wzoru zatwierdzonego przez PZPS).

 10. Okres ważności badań lekarskich wynosi maksymalnie 6 miesięcy,

 11. dokument tożsamości (stwierdzający datę urodzenia),

 12. potwierdzony w WZPS wykaz zawodników (FORMULARZ F-02)- dotyczy rozgrywek młodzieżowych na szczeblu centralnym.


 

 1. W rozgrywkach o Puchar Polski:

 2. Licencję PZPS/WZPS lub Certyfikat PZPS/WZPS,

 3. potwierdzony przez WZPS i PZPS wykaz zawodników (FORMULARZ F-02),

 4. ważne indywidualne badania lekarskie poświadczone przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowego .(kluby szczebla centralnego – na „Książeczkach Sportowo-Lekarskich Zawodnika” według wzoru zatwierdzonego przez PZPS

 5. Okres ważności badań lekarskich wynosi maksymalnie 6 miesięcy ,

 

 

§ 58

Za zawodnika uprawnionego do udziału w oficjalnej rozgrzewce oraz gry w danym meczu uważa sięzawodnika, który posiada dokumenty wskazane w § 57 (odpowiednio do rodzaju rozgrywek) oraz został wpisany do protokołu meczowego.

§ 59

Licencja WZPS wraz z potwierdzeniem ważności uprawnia zawodnika do gry w lidze wojewódzkiej oraz rozgrywkach młodzieżowych szczebla centralnego, a Licencja PZPS wraz z potwierdzeniem ważności do gry w ligach PZPS tylko w barwach swojego klubu, z zachowaniem kategorii wiekowej, płci oraz postanowień dotyczących trzonu drużyny z § 23 Przepisów Organizacyjnych PZPS. Lista z dziesięcioosobowym trzonem drużyny grającym w wyższej lidze musi być przedstawiona sędziemu głównemu podczas zawodów niższej ligi.

§ 60

 

 

Zawodnik jest członkiem klubu na zasadach określonych pomiędzy zawodnikiem i klubem zgodnie ze statutem klubu oraz regulaminami PZPS/WZPS.

§ 61

W zawodach Polskiego Związku Piłki Siatkowej mogą brać udział zawodnicy:

a.posiadający obywatelstwo polskie - we wszystkich zawodach w ramach WZPS,

b.posiadający obywatelstwo polskie - we wszystkich zawodach PZPS na szczeblu krajowym i międzynarodowym (wyjątek stanowią zawodnicy z obywatelstwem polskim, dla których federacją rejestrującą nie jest Polski Związek Piłki Siatkowej i którzy w ramach tej federacji reprezentowali barwy innego kraju),

c.zawodnicy z obywatelstwem innym niż polskie w rozgrywkach klubowych określonych w dziale dotyczącym Regulaminu zmiany barw klubowych zawodników zagranicznych do klubów polskich.


 

5.Prawa i obowiązki zawodnika.


 

§ 62

Zawodnik klubu sportowego jest zobowiązany do:

a.przestrzegania regulaminów klubów, WZPS i PZPS,

b.podnoszenia swojego poziomu sportowego,

c.reprezentowania barw klubu na wyznaczonych przez klub zawodach,

d.przygotowania się do reprezentowania barw swojego miasta, województwa i Polski w przypadku powołania do reprezentacji,

e. zawodnicy mają obowiązek uczestnictwa w reprezentacji miasta, województwa lub Polski. Nadrzędnym celem jest przygotowanie do reprezentowania barw Polski w zawodach mistrzowskich Europy, Świata i w IO a następnie udział w tych zawodach.

§ 63

Zawodnik ma prawo do:

a. występowania do Związku z protestami i odwołaniami od działań lub decyzji niezgodnych z regulaminami PZPS. Pierwszą instancją w sprawach opisanych w niniejszych przepisach sportowo-organizacyjnych jest Wydział Rozgrywek.

b.zawodnik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na Klubie.


 

6.Zgłoszenie trenera, masażysty, lekarza.


 

§ 64

Klub jest zobowiązany do zgłoszenia w WZPS lub odpowiednio w PZPS innych osób, które zgodnie z przepisami CEV/FIVB mogą uczestniczyć ze swoją drużyną w zawodach: 2 trenerów, lekarza oraz masażysty.

§ 65

Trenerzy, masażysta oraz lekarz klubowy muszą posiadać aktualne certyfikaty do udziału w rozgrywkach na szczeblu PZPS, natomiast na szczeblu WZPS tylko trenerzy.

§ 66

Certyfikaty są wydawane odpowiednio do szczebla rozgrywek przez PZPS lub WZPS. Wzór certyfikatów zatwierdza Zarząd PZPS.

§ 67

Certyfikaty są ważne przez 1 sezon rozgrywkowy w którym zostały wystawione.

 

§ 68

Licencję trenerską uprawniająca do prowadzenia zespołu podczas rozgrywek mogą otrzymać osoby, które posiadają tytuł (Ustawa o sporcie z dn.25.06.2010 roku)):

a.Instruktora piłki siatkowej

b.Trenera drugiej klasy

c.Trenera pierwszej klasy

d.Trenera klasy mistrzowskiej


 

§ 69

Do wniosku o wydanie licencji trenerskiej należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kopię dyplomu wnioskodawcy). W przypadku wnioskodawcy, który jest obcokrajowcem kopię dyplomu przedkłada się wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

§ 70

Każdy trener zgłoszony przez Klub do rozgrywek ma obowiązek uczestniczyć w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPS. Ilość konferencji, w których powinien uczestniczyć trener danej klasy rozgrywkowej zostanie określona osobnym komunikatem.

§ 71

Certyfikat dla lekarza wydawany jest w przypadku zgłoszenia go na formularzu F02 lub Liście uprawnień (PlusLiga, PlusLiga kobiet). Certyfikat ten uprawnia lekarza do uczestniczenia ze swoją drużyną w zawodach

§ 72

Do wniosku o wydanie licencji dla lekarza klubowego należy dołączyć kopie dokumentu poświadczającego uzyskane kwalifikacje.

§ 73

Opłata za potwierdzenie ważności certyfikatów wydawanych dla trenerów, masażystów oraz lekarzy określana jest corocznie przez Zarząd PZPS i ogłaszana Źródło: http://www.pzps.pl/Przepisy-Sportowo-Organizacyjne.html

Inne porady
Przepisy siatkówki Przepisy siatkówki Oficjalne przepisy gry w siatkówkę potwierdzone przez Polski Związek Piłki Siatkowej.
Jak dobrze grać w siatkówkę? Jak dobrze grać w siatkówkę? Siatkówka jako jedna z najpopularniejszych gier zespołowych wymaga od trenujących ją zawodników opanowania nie tylko dość trudnych technik, ale także wykształcenia...
Zobacz w Asport.pl
Pompka do piłek Select Micro Pompka do piłek Select Micro22,99 zł 33,- zł